Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR1

234,11 EUR

NIW 23/09/2021

-0,09 EUR (-0,04%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Edmond de Rothschild Fund

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/03/2021

United States of America 6,96%
Republic of Italy 5,73%
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 4,15%
HELLENIC REPUBLIC 3,50%
JPMorgan Chase and Co 2,78%

Factsheet

Isin LU1161527038
Naam Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR
Fondsvermogen 716 millioen
Soort fonds Bond fund
Beheersvergoeding 1,34%
Distributievergoeding 0,4% bedrag van de positie
Fondsmanager Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager sinds 17/11/2016
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium S.A.
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 3 jaar
Categorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.

Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

Operationeel risico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 2000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 25% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling: De doelstelling van het Compartiment bestaat erin over de beleggingsperiode een geannualiseerd rendement te bieden dat hoger ligt dan dat van de Index, die voor 50% bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index en voor 50% uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Benchmark: 50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate (EUR) + 50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury (EUR) Het Compartiment wordt actief beheerd en is niet ontworpen om de Index te volgen. De samenstelling van de participaties in de portefeuille is dus niet beperkt door de samenstelling van de Index en de participaties in de portefeuille kunnen aanzienlijk afwijken van de Index. Beleggingsbeleid: De beleggingsbenadering van het Compartiment combineert zowel top-down als bottom-up factoren. Zodoende profiteert het Compartiment dus van de aanvullende vaardigheden van de Beleggingsbeheerder, die een relevante macro-economische analyse combineert met vaardigheden voor het selecteren van specifieke obligaties in elk segment van de vastrentende markt. Het Compartiment kan tot 110% van zijn nettovermogen beleggen in schuldbewijzen en Geldmarktinstrumenten van elk type, uit alle geografische zones. De cumulatieve blootstelling aan schuldbewijzen onder beleggingskwaliteit (hoogrentende effecten) met een rating onder BBB- (toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating toegekend door een ander onafhankelijk ratingbureau, of een als gelijkwaardig beschouwde interne rating toegekend door de Beleggingsbeheerder voor effecten zonder rating) en aan schuldbewijzen uitgegeven door overheden of bedrijven uit Opkomende Landen zal niet meer bedragen dan 70% van het nettovermogen van het Compartiment. De cumulatieve blootstelling aan bedrijfsobligaties onder beleggingskwaliteit en schuldbewijzen uit opkomende markten zal echter niet meer bedragen dan 50% van het nettovermogen van het Compartiment. Het Compartiment kan ook maximaal 5% van zijn nettovermogen in Noodlijdende Effecten beleggen. Hoogrentende effecten zijn speculatief van aard en gaan gepaard met een hoger risico van wanbetaling dan obligaties van beleggingskwaliteit. De rest van de portefeuille van het Compartiment zal worden belegd in schuldbewijzen met een langetermijnrating van minstens BBB- of een kortetermijnrating van A-3 (toegekend door Standard & Poor?s, of een gelijkwaardige rating toegekend door een ander onafhankelijk ratingbureau, of een als gelijkwaardig beschouwde interne rating toegekend door de Beleggingsbeheerder voor effecten zonder rating). Binnen een limiet van 10% kan het Compartiment blootgesteld zijn aan aandelenmarkten via zijn potentiële blootstelling aan Converteerbare Obligaties en in uitzonderlijke gevallen als gevolg van de herstructurering van effecten die deel uitmaken van de portefeuille. In geval van omzetting of herstructurering kan het Compartiment tijdelijk tot 10% van zijn nettovermogen houden in aandelen, die in het belang van de aandeelhouders zo snel mogelijk zouden worden verkocht. Tot 20% van het nettovermogen van het Compartiment kan worden belegd in Voorwaardelijk Converteerbare Obligaties. Het Compartiment kan tot maximaal 100% van zijn nettovermogen beleggen in effecten die luiden in andere valuta's dan de euro. Het valutarisico dat voortvloeit uit deze beleggingen wordt systematisch afgedekt. Toch kan er nog altijd een zekere blootstelling zijn. De Gewijzigde duration van het Compartiment kan variëren van -2 tot 8. Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dergelijke instrumenten kunnen ook worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden. Deze instrumenten omvatten mogelijk, maar zijn niet beperkt tot: Futuresopties, kredietopties, rente-opties, valuta-opties, rentetermijncontracten, valutaswaps, rentefutures, inflatieswaps, renteswaps, valutatermijncontracten, afzonderl

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.