Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A Hedged (cap)1

13,00 EUR

NIW 18/06/2021

-0,04 EUR (-0,31%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Fidelity Funds

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/04/2021

FWD-EUR 26,80%
FWD-SGD 8,30%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 4,77%
FWD-JPY 3,78%
FWD-PLN 1,33%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 1,33%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC 1,27%
FWD-CZK 1,00%
HICL INFRASTRUCTURE PLC 0,81%
Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd 0,71%

Factsheet

Isin LU0987487336
Naam Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A Hedged (cap)
Fondsvermogen 972 millioen
Soort fonds Bond fund
Beheersvergoeding 1,69%
Distributievergoeding 0,625% bedrag van de positie
Fondsmanager George Efstathopoulos
Fondsmanager sinds 11/11/2013
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium N.V.
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 5 jaar
Categorie Gemengd Laag risico : Internationaal
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.

Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Hefboomrisico

Hedgingrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 2000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 25% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

n Het fonds streeft naar kapitaalgroei en inkomsten op middellange tot lange termijn. n Het fonds zal beleggen in een brede waaier van markten over de hele wereld die blootstelling bieden aan obligaties van beleggingskwaliteit, hoogrentende obligaties, obligaties van opkomende markten en bedrijfsaandelen. n Minder dan 30% van het totale nettovermogen van het fonds zal worden belegd in hybride effecten en voorwaardelijk converteerbare obligaties, met minder dan 20% van het totale nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. n Het fonds kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en andere instanties. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Aangezien dit fonds over de hele wereld kan beleggen, kan het beleggen in landen die worden beschouwd als opkomende markten. n Het fonds kan tot 50% beleggen in wereldwijde staatsobligaties en voor minder dan 30% zijn blootgesteld aan infrastructuureffecten en vastgoedbeleggingstrusts (Real Estate Investment Trusts, REIT?s) van het gesloten type. n Het fonds kan in normale marktomstandigheden tot 100% beleggen in wereldwijde obligaties van beleggingskwaliteit, tot 50% in obligaties van opkomende markten, tot 50% in aandelen van bedrijven over de hele wereld en tot 60% in wereldwijde hoogrentende obligaties. n Valuta-afdekking wordt gebruikt om het risico van verliezen door ongunstige wisselkoersschommelingen aanzienlijk te beperken. Er wordt gebruik gemaakt van look-through valuta-afdekking om de onderliggende valuta-impact op het niveau van de effecten af te dekken tegen de referentievaluta van de afgedekte aandelenklasse, waardoor het rendement van de onderliggende markt wordt verwezenlijkt. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds wordt actief beheerd, zonder verwijzing naar een index. n Door het fonds verdiende inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n De inkomsten van het fonds zullen voornamelijk worden gegenereerd uit dividenduitkeringen van bedrijfsaandelen en rentebetalingen uit obligaties. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.