Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Amundi Funds Euro Aggregate Bond A1

127,98 EUR

NIW 06/05/2021

-0,16 EUR (-0,13%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Amundi Funds

Type

Euro

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/03/2021

FRANCE 0.1% (01/03/25) 6,40%
GERMANY 0.0% (15/08/30) 4,91%
GERMANY 0.0% (15/02/31) 4,90%
GERMANY 0.0% (15/02/30) 4,85%
FRANCE 1.25% (25/05/36) 2,69%
BELGIUM 4.25% (28/03/41) 1,90%
SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) 1,83%
SPAIN (KINGDOM OF ) 2.75% (31/10/24) 1,83%
GERMANY 0.0% (10/10/25) 1,43%
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.45% (30/07/66) 1,33%

Factsheet

Isin LU0616241559
Naam Amundi Funds Euro Aggregate Bond A
Fondsvermogen 25 millioen
Soort fonds Bond fund
Beheersvergoeding 1,05%
Distributievergoeding 0,4% bedrag van de positie
Fondsmanager Marie-Anne Allier
Fondsmanager sinds 24/06/2011
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 4 jaar
Categorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.

Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Kredietrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 25%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het Compartiment streeft naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Het Compartiment belegt minstens 67% van zijn vermogen in instrumenten die in euro luiden. Deze instrumenten zijn: - schuldinstrumenten uitgegeven door overheden of staatsinstellingen van de eurozone of door supranationale entiteiten zoals de Wereldbank - bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit - MBS'en (tot 20% van zijn nettovermogen). Het Compartiment belegt minimaal 50% van zijn nettovermogen in obligaties in euro. Het Compartiment maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen en met het oog op efficiënt portefeuillebeheer. Het Compartiment kan gebruik maken van kredietderivaten (tot 40% van zijn nettovermogen). Benchmark: Het Compartiment wordt actief beheerd ten opzichte van en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) Index. Het Compartiment is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het Compartiment wordt discretionair beheerd en het zal blootgesteld zijn aan emittenten die niet zijn opgenomen in de Benchmark. Het Compartiment monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark en de mate waarin er kan worden afgeweken van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. Beheerproces: Het beleggingsteam analyseert de trends van de rentevoeten en de economische trends (top-down) om het obligatiemarktsegment te vinden dat vermoedelijk het beste voor risico gecorrigeerde rendement zal bieden. Het beleggingsteam gebruikt daarna technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en effecten te selecteren (bottom-up) en een gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld.

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.