Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Veiligheid

Veiligheid & betrouwbaarheid: 2 pijlers van Keytrade Bank Luxembourg

Informatica veiligheid

Keytrade Bank is een vennootschap naar Luxemburgs recht. Een vennootschap onderworpen aan de controle van de Luxemburgse autoriteiten die welbepaalde regels en maatregelen moet naleven teneinde de bescherming van de vermogens van haar klanten te waarborgen; ze moet alle maatregelen nemen die nodig zijn in de context van haar verplichting tot scheiding van vermogens. De rekeningen van de klanten zijn verplicht gescheiden van de eigen rekeningen van de vennootschap.

Alle procedures zijn opgesteld teneinde de vertrouwelijkheid van uw privé-leven en uw bezittingen te garanderen. Voor meer details, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden op onze site.


Administratieve veiligheid

Na opening van de rekening krijgt elke cliënt drie verschillende codes en een Keytrade ID. De logon, het wachtwoord en de Keytrade ID geven toegang tot de beveiligde site van Keytrade Bank Luxembourg. Een derde code (bevestigingscode genoemd) wordt gebruikt om elke beurs- of bankverrichting te bevestigen. Om meer te weten over de Keytrade ID, klik hier.

Elke rekening bij Keytrade Bank Luxembourg wordt automatisch geblokkeerd na de derde opeenvolgende ingave van een verkeerde code. De persoonlijke gegevens (naam, adres, ...) worden nooit medegedeeld aan derden.


Betrouwbaarheid en stabiliteit

Keytrade Bank Luxembourg biedt alle garanties van een bank, aangezien ze deel uitmaakt van één van de grootste financiële groepen ter wereld : groep Crédit Mutuel Arkéa.

Keytrade Bank is een vennootschap naar Luxemburgs recht. Een vennootschap onderworpen aan de controle van de Luxemburgse autoriteiten die welbepaalde regels en maatregelen moet naleven teneinde de bescherming van de vermogens van haar klanten te waarborgen; ze moet alle maatregelen nemen die nodig zijn in de context van haar verplichting tot scheiding van vermogens. De rekeningen van de klanten zijn verplicht gescheiden van de eigen rekeningen van de vennootschap.


“Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg” en “Système d’indemnisation des Investisseurs Luxembourg”

Garantie

Het “Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg” en het “Système d’indemnisation des investisseurs” treden op wanneer een aangesloten instelling niet meer in staat is om haar verplichtingen ten aanzien van haar klanten na te leven.

Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) (Depositogarantiefonds Luxemburg)

U geniet van wettelijke depositogarantiefondsen die bestemd zijn om uw bezittingen te beschermen. Keytrade Bank Luxembourg maakt ook deel uit van de instellingen die zijn aangesloten bij het Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (voor meer informatie kunt u terecht op www.fgdl.lu).

Het Fonds de Garantie des Dépôts is een openbare instelling die de opdracht heeft om de stabiliteit van het Luxemburgse banksysteem te waarborgen en om de klanten van de aangesloten instellingen te beschermen indien hun bankinstelling in gebreke blijft.

De functies die de “Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg” of “AGDL” voor haar rekening nam, zijn overgenomen door de “Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg” of “FGDL”.

Als klant van Keytrade Bank Luxembourg, een kredietinstelling naar Luxemburgs recht, zijn uw bezittingen beschermd door het in Luxemburg officieel erkende depositogarantiesysteem, voor een bedrag tot 100.000 euro voor de bewaarde bezittingen, die uiterlijk na 7 werkdagen moeten worden terugbetaald (vanaf 1 juni 2016).

In geval van gezamenlijke rekeningen, is het plafond van 100.000 euro van toepassing voor elke indiener. Maar de deponeringen op een rekening waarop minstens twee personen rechten hebben in hun hoedanigheid van vennoot van een vennootschap, van lid van een vereniging of van iedere soortgelijke groepering, zonder rechtspersoonlijkheid, worden voor de berekening van het plafond van 100.000 euro gegroepeerd en behandeld alsof ze waren uitgevoerd door één indiener.

Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL) (Beleggerscompensatiestelsel Luxemburg)

De functies die in het verleden werden behandeld door AGDL met betrekking tot de vergoeding van beleggers, wordt overgenomen door het “Système d’indemnisation des investisseurs au Luxembourg” of “SIIL” waar Keytrade Bank Luxembourg deel van uitmaakt.

Als u uw financiële instrumenten (dit wil zeggen effecten zoals aandelen, obligaties, sicavs, ...) die u heeft toevertrouwd aan uw instelling in gebreke, niet meer kunt terugkrijgen. U kan nog een extra vergoeding van maximaal 20.000 € krijgen. De financiële instrumenten die op uw naam zijn ingeschreven zou u allemaal moeten terugkrijgen zonder een beroep te hoeven doen voor een vergoeding door het “Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg” of “SIIL”.

De terugbetaling gebeurt uiterlijk binnen 3 maanden.

Merkt u enige onregelmatigheid via e-mail of via onze site, contacteer dan onmiddellijk onze HelpDesk op het nummer +352 45 04 39 of stuur een e-mail naar info@keytradebank.lu.